Hỗ trợ Phiên dịch Y tế

Mục đích

Để trang bị môi trường hướng đến xã hội cộng sinh với người nước ngoài lưu trú tại Okinawa, và giúp những người đang bất an trong giao tiếp khi đi khám bệnh tại các cơ sở y tế v.v., chúng tôi góp phần vào việc xây dựng một khu vực mà người nước ngoài có thể an tâm sử dụng cơ quan y tế bằng cách đào tạo, đăng ký và giới thiệu phiên dịch viên y tế.

Nội dung hoạt động của phiên dịch viên y tế

    • Công việc phiên dịch liên quan đến y tế do các bệnh viện và phòng khám v.v. trong tỉnh tiến hành mà đối tượng là người nước ngoài lưu trú tại Okinawa
    • Công việc phiên dịch liên quan đến bảo vệ sức khỏe do tỉnh hoặc thành phố, thị trấn, làng tiến hành mà đối tượng là người nước ngoài lưu trú tại Okinawa
    • Công việc phiên dịch khác mà Chủ tịch Pháp nhân Đoàn thể Công ích Quỹ Giao lưu Quốc tế - Đào tạo Nhân lực tỉnh Okinawa (sau đây gọi là Quỹ OIHF) công nhận là cần thiết
  • Trước khi đăng ký ….

    Vui lòng kiểm tra nội dung "Điều mục thực hiện". Ngoài ra, về nguyên tắc, có khi chúng tôi không thể phái cử phiên dịch viên y tế liên quan đến nội dung mang tính "khẩn cấp", "nghiêm trọng" nên quý vị vui lòng thông cảm.

Hướng dẫn thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

Đơn đăng ký / Mẫu xác nhận

PAGE TOP