Tạo dựng tương lai bằng cách hiện thực hóa một xã hội đa văn hóa

Nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực tôn trọng sự đa dạng

OKINAWA INTERNATIONAL EXCHANGE & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOUNDATION

Tạo dựng tương lai bằng cách hiện thực hóa một xã hội đa văn hóa

Thông tin kinh doanh

Phòng trao đổi quốc tế của Quỹ phát triển nguồn nhân lực và trao đổi quốc tế Okinawa thực hiện nhiều dự án khác nhau liên quan đến trao đổi quốc tế.

  • Tạp chí thông tin “Ichariba Tsushin”
  • Tạp chí quan hệ công chúng ”Quốc tế Okinawa”
  • facebook

Liên kết liên quan

Phòng trao đổi quốc tế của Quỹ phát triển nguồn nhân lực và trao đổi quốc tế Okinawa thực hiện nhiều dự án khác nhau liên quan đến trao đổi quốc tế.